Mevzuat/EKB Kanunları

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kanunları

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kanunları görseli

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kanunları Hakkında

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunları ile mevzuatta yerini almaktadır.


5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 02.05.2007, Resmî Gazete Sayısı: 265103194 sayılı İmar Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunun amacı; yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 09.05.1985, Resmî Gazete Sayısı: 18749634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile; Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Resmî Gazete Tarihi: 02.07.1965 Resmî Gazete Sayısı: 12038Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Usul ve Esaslar, Resmî Gazete Tarihi: 06.06.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30443


Bu İçeriği Paylaş: